Adresas: 
Naujoji g. 32, Alytus
Tel.: 315-72960

El. paštas: 
ldsaulute@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.ldsaulute.puslapiai.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ vykdo ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo funkcijas.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA


Programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų, t. y. iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios. Programoje išskiriamos penkios kompetencijų grupės: sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinė, pažinimo ir meninė. Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant pedagogo organizuotoje veikloje, šventėse, jam tvarkantis, valgant, einant į lauką, ruošiantis ilsėtis, bendraujant su pedagogu ar grupės vaikais, žaidžiant ir kita.

TIKSLAS – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

UŽDAVINIAI:
1. Sukurti vaikystės poreikius atliepiančią, funkcionalią, estetišką, psichologiškai saugią ir džiugią aplinką.
2. Saugoti, stiprinti ir puoselėti fizinę bei psichinę vaiko sveikatą, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, ugdant teisingo maitinimosi ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Palaikyti ir žadinti vaiko poreikį judėti, skatinti fizinį aktyvumą.
4. Plėsti supratimą apie šeimą, draugus, kaimynus, bendruomenę, gimtinę, tėvynę Lietuvą; žmonių darbą, kūrybą, tarpusavio ryšius.
5. Palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis turtinant bei plėtojant socialinę, kultūrinę vaiko patirtį.
6. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraiškos gebėjimus, padėti suvokti meno kūrinių estetinę vertę, skatinti save atskleisti įvairiomis meno priemonėmis ir kitais būdais.
7. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą.

 

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų pageidavimu gali būti pradėtas teikti vaikams nuo 5 metų, jei vaikas tokiam ugdymui yra pakankamai subrendęs.

TIKSLAS – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje.

UŽDAVINIAI:
1. Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei.
2. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį.
3. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
4. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.
5. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.
6. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams,agarbą tradiciniam menui, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais.

 

Valdorfo pedagogika:
► Tai humanistinė pedagogika.
► Tai vaikystės pedagogika, gerbianti ir ginanti vaiką.
► Tai pedagogų ir tėvų saviugdos pedagogika.
► Tai meilės pedagogika, mylinti vaiką tokį, koks jis yra.

 

Ugdymo procesas darželyje organizuojamas laikantis svarbiausio Valdorfo pedagogikos principo – duoti vaikams atitinkamo amžiaus tarpsnio tai, ko jam dabar reikia. Ši pedagogika stengiasi ugdyti laisvą ir harmoningą asmenybę. Remiasi išsamiu žmogaus kūno, sielos ir dvasios pažinimu. Ugdymo turinys pasuktas veidu į vaiką. Svarbiausios jame – žmogiškosios vertybės, padedančios skleisti savąjį „Aš“, siekti gėrio ir grožio. Čia ugdymas grindžiamas individualia vaiko raida bei amžiaus tarpsnių ypatumais, dienos, savaitės, metų ritmu, kaip juos diktuoja aplinkos, gamtos sąlygos. Pamėgdžiojimas yra pripažintas svarbiausia Valdorfo pedagogikoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi priemone – taigi suaugusieji vaikų darželiuose ugdo per pamėgdžiojimą, ir didžioji dalis to, ko vaikai išmoksta šiame amžiaus tarpsnyje, yra perteikiama suaugusiojo veiklos pavyzdžiu.

Subtiliai suderinti vaiko dvasinės raidos dėsniai padeda vaikui lengviau suvokti save ir išgyventi tam tikrais amžiaus tarsniais kylančias krizes. Ugdymas padeda atsiskleisti ir vystytis vaikų protui, jausmams, valiai. Valdorfo grupėje ugdymas derinamas su lietuvių etnokultūros tradicijomis ir papročiais.

Valdorfo grupė pasižymi tuo, kad joje ugdomi mišraus amžiaus vaikai. Ugdomoji aplinka kuriama iš natūralių medžiagų. Todėl grupėje gausu gamtinės medžiagos, netradicinių žaislų: siūtų lėlių, medinių žaislų, kurie skatina vaikų vaizduotę. Darbeliams naudojamos natūralios priemonės: vaškas, molis, vilna. Valdorfo grupėje daug dėmesio skiriama meninei vaikų veiklai. Sudarytos sąlygos vaikams piešti, lieti akvarele, lipdyti iš molio, vaško. Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko fizinei veiklai, smulkiosios motorikos lavinimui.

Kasmet Valdorfo grupėje švenčiamos tokios tradicinės šventės kaip: Šv. Mykolo, Derliaus padėkos, Advento spiralės, Žibintų, Velykų ir kitos šventės. Visuose renginiuose aktyviai dalyvauja ugdytinių tėvai.

Į pagrindines ugdymo programas integruojamos šios programos:
► „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“
► „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“